Lời bài hát được sáng tác bởi Witwisit Hirunwongkul