Lời bài hát được hát bởi Trương Quỳnh Anh & Bạch Công Khanh